AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: FUSTES PRAM
Domicili Social: AV. MOLÍ DE LES MATEVES NAU 7 POL. IND. EL CROS , 08310 Argentona, (Barcelona)
NIF: B59094383
Telèfon: 937986170
E-Mail: pram@fustespram.com
Lloc Web: https://fustespram.com/

1.- OBJECTE

FUSTES PRAM (d'ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document que regula l'ús del lloc web https://fustespram.com/, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

A través del Web, FUSTES PRAM facilita als usuaris l'accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com en qualsevol altra disposició legal que sigui de aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació a la pàgina web del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la web.

La prestació dels serveis per part de FUSTES PRAM té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tot i això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d'un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d'usuaris.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, FUSTES PRAM condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada a la secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita lusuari ha de ser certa. A aquest efecte, lusuari garanteix lautenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a FUSTES PRAM permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

2.4. Menors dedat.

Per l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables darrers de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, per la qual cosa si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s'hauran d'establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un correcte ús de la web.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui comptaria, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l'ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accés a la pàgina web.

FUSTES PRAM no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web. El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les galetes per demanar informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers wes. Atès que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, FUSTES PRAM no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa l'article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.

7. XARXES SOCIALS

Us informem que FUSTES PRAM pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris inclouen [haciéndose seguidores del prestamista en las redes sociales (y/o realizando cualquier vínculo o acción de conexión a través de éstas)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per lusuari. FUSTES PRAM tractarà les seves dades per informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que FUSTES PRAM consideri no apropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FUSTES PRAM es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, si escau, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte d'aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic a dalt informat.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.